Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre danışmanlığı, faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek işletmelerin, yasal çevre düzenlemelerine uyumunu ve en ekonomik-sürdürülebilir çevresel çözümlere ulaşmasını sağlamayı amaçlayan danışmanlık şeklidir.

ESÇEV, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi verilen yetkilendirilmiş bir “Çevre Danışmanlık Firması”dır. Çalışmalarımız süresince, sadece hukuki uyum sağlamayı değil, tüm tarafların çevre bilincini ve çevresel duyarlılığını da arttırmayı hedefliyoruz.

2009 yılında yürürlüğe giren Çevre Denetimi Yönetmeliği’ne göre; Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik’in Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler “Çevre Görevlisi” çalıştırmak ya da “Çevre Yönetim Birimi” kurmak veya “Yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık” firmalarından hizmet almak zorundadır.

ESÇEV'in bahsi geçen yönetmelikler ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından temin etmiş olduğu yeterlilik belgesi kapsamında vermiş olduğu hizmetler aşağıdaki gibidir.

 

 • - Çevre izin ve lisanslarına ve Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu yapılması ve temin edilmesi

 

           İzin Konuları

           Hava Emisyon İzni, Atıksu Deşarjı İzni, Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı İzni, Derin Deniz Deşarjı İzni, Gürültü Kontrolü İzni,

           Lisans Konuları

           Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı, Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Lisansı, Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni, Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı, Bitkisel Atık Yağ Geri            Kazanım Lisansı, Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım Lisansı, Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım Lisansı, Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi Lisansı,            Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisansı, Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Lisansı, Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi, Atık Yakma ve Birlikte Yakma Lisansı, Düzenli            Depolama Lisansı, Tıbbi Atık Sterilizasyonu Lisansı, Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme ve Geri Kazanım Lisansı, Tanker Temizleme Lisansı, Hurda Metal İşleme            Lisansı, Tehlikeli Atık Ara Depolama Tesisi Lisansı, Elektrikli ve Elektronik Atık İşleme ve Geri Kazanım Lisansı

 • - Tesislerin çevre mevzuatı kapsamında uygunsuzlukların tespiti ve raporlanması
 •  

 • - Tesis faaliyetinin Çevre Kanunu ve Yönetmelikleri çerçevesinde inceleyerek uygunluğunun kontrolü
 •  

 • - Yeni yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğler hakkında bilgilendirme
 •  

 • - Tesislere ait uygunluk yazılarının alınması
 •  

 • - İş akım ve proses özetlerinin hazırlanması
 •  

 • - Tesislerin yıllık iç tetkiklerinin yapılması ve raporlanması,
 •  

 • - Tesis çalışanlarına çevre mevzuatı kapsamında bilgilendirici ve eğitici faaliyetlerin yapılması,
 •  

 • - Teknik Uygunluk Raporlarının hazırlanması
 •  

 • - Atık Bildirim ve Beyanlarının yapılması
 •  

 • - İşletme sahasının mevzuatlara uygun hale getirilmesi
 •